Privacystatement

Mix Media is uitgever van onder meer gezondNU, Lekker Gezond, diabetesNU en ziekten.nl. De uitgever is gevestigd aan de Branderweg 5a, 8042 PD Zwolle.

Mix Media is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke gegevens van haar abonnees, bezoekers van haar websites en klanten van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van abonnees, bezoekers van haar websites en klanten worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd.

Verwerking en vastlegging van persoonsgegevens

Mix Media is verantwoordelijk voor deverwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

In het kader van onze dienstverleninglegt Mix Media gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave van een magazine, aanmeldt voor een nieuwsbrief, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, formulieren invult op de website en deel neemt aan (beurs)acties. Bij de gegevens over u gaat het om gegevens zoals contactgegevens (incl. e-mailadres), geboortedatum, geslacht, gegevens over betalingen, IP-adres, factuurgegevens, bestelde producten, bedrijfsspecifieke gegevens en/of opgegeven interesses.

Ook de gegevens over de activiteiten op onze website, surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) worden vastgelegd in het kader van onze dienstverlening.

Mix Media houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen. Bekijk hier ook de privacy statement van de MixCom Media Group.

Gebruik persoonlijke gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op een van de websites van Mix Media, een abonnement neemt op een van de magazines, een publicatie of product bestelt, deelneemt aan een actie, een bestelling plaatst, of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) Mix Media, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Mix Media te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.

Mix Media gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van haar producten en diensten, in het kader van het aanbieden van een relevante dienst/product/aanbiedingen of informatie van derden, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering. Persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Mix Media gaat zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en we houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Op de websites van Mix Media staan hyperlinks naar andere websites en social media. Mix Media kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens door derde partijen.

Bijzondere persoonsgegevens

De websites en diensten van Mix Media hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mixcom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging persoonlijke gegevens

Mix Media maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers [ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd].

Bewaren persoonsgegevens

Mix Media bewaart verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Mix Media hanteert de volgende bewaartermijnen van de persoonsgegevens in deze categorieën

 • abonnementen op de print-magazines: twee jaar na afloop van het abonnement.:
 • nieuwsbrieven: tot het moment van afmelding;
 • winacties: gedurende de loop van de actie; tot 6 maanden na afloop van de actie;
 • bestellingen webshop: de wettelijke betaal- en bewaartermijn van twee jaar;
 • persoonlijke correspondentie met de redactie / uitgever: bewaartermijn van twee jaar.

Beveiligen persoonsgegevens

Onze medewerkers beloven geheimhouding omtrent uw persoonsgegevens. Alleen medewerkers, voor wie het noodzakelijk is dat zij uw persoonsgegevens inzien, hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zijn zowel schriftelijk als digitaal beveiligd naar minimaal de wettelijke vereisten daarvoor. Uw persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is, waarbij wij ons tevens zullen houden aan onze wettelijke bewaarplicht. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd.

Medewerkers zijn verplicht om eventueel verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden.

In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zullen opdrachtnemer en opdrachtgever elkaar daarover onverwijld volledig, correct en accuraat informeren.

Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist, zal opdrachtnemer meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en/of betrokkenen. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
 • Wat is de (voorgestelde) oplossing;
 • Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn.

Rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Door te mailen naar info@mixcom.nl met onderwerp “AVG” kunt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:

 • recht op inzage van uw persoonsgegevens;
 • recht om verwijdering;
 • recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
 • recht op dataportabiliteit.

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Mix Media over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aaninfo@mixcom.nl met onderwerp “AVG”. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop Mix Media met uw gegevens omgaat.

Afmelden

Daar waar nodig wordt door ons gebruik gemaakt van uw persoonsgegevens nadat u ons toestemming heeft verleend. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u uw toestemming intrekken door dit aan ons op de volgende wijzen kenbaar te maken:

 1. Bij mailings: via de afmeldbutton in de mailings
 2. Anders: via het mailadres info@mixcom.nl “afmelden”.

Ook kunt u bij ontevredenheid over de afhandeling zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer, tablet of mobiel plaatst op het moment dat u de website bezoekt. Mix Media maakt gebruik van cookies om diverse redenen. Ten eerste werkt de website optimaal door cookies. Ten tweede analyseren wij anoniem uw bezoek. Hiermee kunnen wij waar mogelijk de website verbeteren zodat wij u beter van dienst te kunnen zijn. Ten derde, gebruikt de website de cookies voor integratie met social media zodat u de berichten makkelijk kunt delen op uw social media account. Ten vierde, houden wij bij hoe vaak er op een banner of link geklikt wordt. Dit is nodig om de effectiviteit van de banners te kunnen analyseren. Op de website van de Consumentenbond staan instructies hoe u cookies kunt verwijderen.

Herkennen van uw IP-adres

Op de websites van Mix Media worden bezoekgegevens middels IP-herkenning bijgehouden. Het doel hiervan is om u te voorzien van de meest passende informatie omtrent uw voorkeuren en interesses om u waar zinvol een passend aanbod te doen. Deze herkenning vindt plaats op bedrijfsniveau. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Wijzigingen in privacy statement

Mix Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement. De privacy statement is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

SLUIT
SLUIT