Disclaimer

Ziektebeelden

In deze website worden de 217 ziektebeelden besproken die het meest voorkomen in de huisartsenpraktijk. Ziekten.nl is een vrij toegankelijke gezondheidswebsite én een ontwikkelplatform voor medische teksten, databanken, nieuws en applicaties die worden doorgeleverd aan websites over gezondheid in Nederland en België.

Richtlijnen CGR

De informatie op deze website voldoet aan de nieuwe richtlijnen van het CGR voor medische informatie op internet. Tevens wordt voldaan aan de Code Publieksreclame (2015) voor geneesmiddelen van de Reclame Code Commissie.

Doel

Het ontwikkelen, het beheer en de exploitatie van respectievelijk het auteursrecht en de copyrights van websites en applicaties met informatie over ziektebeelden voor de consument op een zodanige wijze dat de continuïteit van de websites is gewaarborgd.

Missie

Het bieden van op de consument- en de medische professional gerichte informatie over de 217 meest voorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk en daarmee bij te dragen aan een meer (dan tot nu toe het geval is) verantwoord gebruik van de gezondheidszorg. Tevens wil deze website de zorgconsument de medische professional helpen in de onderlinge communicatie.

Propositie

De informatie op deze website is op een begrijpelijke manier geformuleerd en geordend en is toegankelijk met behulp van alfabetische indexen en een zoekmachine. Deze website:

 • heeft een onafhankelijke redactie;
 • is eenvoudig te gebruiken;
 • is toegesneden op de consument en de medische professional.

Bronnen

De in deze website verstrekte informatie is gebaseerd op de wetenschappelijke standaarden van het Nederlands Huisartsen Genootschap, het Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie en het Farmacotherapeutisch Kompas van CVZ. De bijsluiters zijn integraal afkomstig uit de Geneesmiddeleninformatiebank van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Voor het wetenschappelijk nieuws wordt integraal gebruik gemaakt van de persberichtendatabanken van universiteiten en onafhankelijke onderzoeksinstituten.

Actualiteit van de informatie

De actualiteitsgevoelige informatie zoals nieuws en bijsluiters krijgen iedere dag een update, ook in de weekenden. De datum van het nieuws is altijd zichtbaar bij de nieuwsitems, de datums van de bijsluiters staat in de bijsluiters zelf. De overige informatie wordt continu gecheckt aan de hand van de in het vorige lid genoemde bronnen op basis waarvan de informatie is samengesteld.

Onafhankelijkheid

De informatie op de website is onafhankelijk.

Toelatingseisen redactie

Medische kennis en ervaring op academisch niveau.

Doelgroepen

De primaire doelgroep wordt gevormd door de wilsbekwame consument van de gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. De drijfveer voor de consument om deze website te bezoeken en te blijven bezoeken is gelegen in de compleetheid, de onafhankelijkheid, de overzichtelijkheid, de uniformiteit en de interactiviteit van het aanbod.

Tot deze doelgroep kunnen evenwel ook de medische beroepsbeoefenaren zelf gerekend worden: immers, weg uit de eigen medische praktijk zijn ook zij consumenten van de gezondheidszorg. Tevens zullen zij als professional kennis willen nemen van de wijze waarop hun patiënten medische informatie vergaren. Deze website kan als zodanig uitgroeien tot een bron die ook door de professionals zelf wordt gedragen en gepromoot.

Omschrijving

Deze website wordt aangeboden als website onder de naam www.ziekten.nl (Nederland) en www.ziektebeelden.be (België). De website bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 263 Symptoomchecks (zelftests). Deze checks vervangen niet het oordeel van een arts maar geven een eerste indicatie van het wel of niet voorkomen van de betreffende ziekte bij degene die de check uitvoert of degene voor wie de check wordt uitgevoerd.
 • Beschrijvingen van de 217 ziektebeelden.
 • Informatie die de zorgconsument helpt in de communicatie met de huisarts, de specialist en de apotheker. In het kader hiervan is ook een checklist opgenomen ter voorbereiding van het bezoek aan de arts en een pagina met de 50 meest gestelde vragen aan de huisarts.
 • In dit bestand kunt u zoeken naar in Nederland en België verkrijgbare en geregistreerde receptmedicijnen, zelfzorgmiddelen en homeopathische middelen. Bronnen voor dit overzicht zijn: de databanken van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en het College voor Zorgverzekeringen (het Farmacotherapeutisch Kompas). De informatie op deze pagina`s kan niet worden gebruikt voor het stellen van een diagnose en/of het instellen van een medicamenteuze therapie. De lijst dient slechts ter informatie. Wanneer u iets mankeert of denkt te mankeren raden wij u altijd aan een arts te raadplegen.
 • Kort medisch-wetenschappelijk nieuws (persberichtendatabank universiteiten en onafhankelijke onderzoeksinstituten) .
 • Kort populair medisch-wetenschappelijk nieuws.
 • Een Leefstijldossier, inclusief een BMI-meter.
 • Een vaccinatieatlas met de benodigde vaccinaties voor alle landen in de wereld. Tevens is een reisapotheek opgenomen.

Totstandkoming van de teksten

De informatieve teksten (ziektebeelden, symptoomchecks, reisapotheek, communicatie medische professionals) zijn conform de volgende procesbeschrijving samengesteld en geborgd: de tekst wordt door auteur 1 (medisch journalist, arts of apotheker) ingevoerd in de website. Auteur 2 (arts of apotheker) controleert, geeft eventuele wijzigingen door aan auteur 1 en keurt uiteindelijk de tekst goed. De uitgever heeft het recht om de tekst te publiceren. Dit recht kan worden gedelegeerd aan auteur 2, maar nimmer aan auteur 1.

Aansprakelijkheid

Bij het samenstellen van deze website is door de uitgever (www.mixcom.nl) een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. De website heeft een informatief karakter. Door de uitgever kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard indien informatie uit de website aanleiding mocht geven tot enigerlei schade.

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Contact met Ziekten.nl

MixCom Publish (mixcom.nl)
Adres: Branderweg 5a, 8042 PD Zwolle
Telefoon: 038 303 10 70

SLUIT
SLUIT